Usluge

KONSALTING, IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I PROCEDURA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI

Bezbednosni konsalting je usluga koju „INTER SIB d.o.o.“ pruža na bazi višegodišnjih iskustava svojih službenika. Kvalitetnim analizama i preporukama pomažemo našim klijentima preventivno ukazujući na pretnje i opasnosti i definišemo efikasnu strategiju kojom će se nastupati u kriznim situacijama.

Ova usluga može obuhvata:

 • Procenu bezbednosnog stanja,
 • Analizu poslovnog okruženja,
 • Izradu elaborata i studije bezbednosti,
 • Predlog mera zaštite poslovanja,
 • Bezbednosnu proveru (zaposlenih, poslovnih partnera, saradnika, konkurencije i drugo),
 • Prevenciju i predviđanje daljih događaja.

U saradnji, dogovoru i na oosnovu specifičnih zahteva klijenata, prikupljaju se informacije koje su od značaja za funkcionisanje sistema bezbednosti.

Ove informacije predstavljaju osnov za izradu sledećih dokumenata:

 • Bezbednosna procena objekata,
 • Kategorizacija ugroženosti organizacionih delova klijenta,
 • Plana obezbeđenja organizacionih delova.

Stručna i dobro izrađena Bezbednosna procena je osnov uspeha dobrog obezbeđenja, na osnovu koje se sačinjava Plan obezbeđenja.

Osnovni planski akti se izrađuju posebno za svaku problemsku oblast pojedinačno u skladu sa zakonskim normativima, standardom kvaliteta i zahtevima klijenata. Neke od bezbednosnih procedura mogu biti:

 • Procedura prijema stranaka i korisnika usluga u poslovnim objektima klijenta,
 • Procedura ulaska-izlaska zaposlenih u poslovne objekte klijenta,
 • Procedura manipulacije ključevima od službenih prostorija klijenta,
 • Procedura postupanja zaposlenih u slučaju vanrednih situacija (najave o podmetanju eksplozivne naprave, štrajka, oružanog napada...).